Súťaž bola ukončená.

Gratulujeme všetkým 30 výhercom.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Šťastný liter“

Preambula

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Šťastný liter“ (ďalej len „súťaž“), aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené.

Výňatky z tohto súťažného poriadku, prípadne skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 4 ods. 6 citovaného zákona).

1. Účel súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho produktov a vernostného programu „BONUS klub“ prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže. Fyzické osoby, ktoré sa stanú výhercami budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať šírením fotografie, zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov v hromadných informačných prostriedkoch a  propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a  to na internetovej stránke www.slovnaft.sk, www.bonusklub.sk, www.stastnyliter.sk  a v internom periodiku (časopis Panoráma) a externom periodiku (časopis Fresh) organizátora súťaže, ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže https://www.facebook.com/MySlovnaft/ a https://www.instagram.com/myslovnaft.

2. Organizátor súťaže

2.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“).

2.2. Súťaž pre organizátora súťaže  zabezpečuje spoločnosť Elite Solutions, s .r. o., so sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 760 960, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45358/B (ďalej len „spoločnosť Elite Solutions“ alebo „sprostredkovateľ“). Partnerom súťaže je Rádio Expres .... (ďalej len „Rádio Expres“ alebo „sprostredkovateľ “  )

3. Účasť v súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom BONUS klubu (držiteľom BONUS karty) a splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“).

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť tiež blízke osoby[1] osôb uvedených v predchádzajúcej vete.

3.3. Každý účastník, ktorý sa do súťaže zapojí spôsobom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže v celom rozsahu.

4. Trvanie súťaže

4.1. Súťaž prebieha na všetkých  čerpacích staniciach organizátora súťaže na území SR (ďalej len „ČS“) od 1. augusta 2020 do 13. septembra 2020.

4.2. Registrácia do súťaže je možná v termíne od 25. júla 2020  od 00:00:00 h.do 13. septembra 2020 do 23:59:59 h.

5. Podmienky zapojenia do súťaže:

5.1. Súťaž je určená výlučne pre členov BONUS klubu (v bode 3.1. tohto súťažného poriadku). Ak fyzická osoba ešte nie je členom BONUS klubu, môže sa do BONUS klubu zaregistrovať (aj počas trvania súťaže) a následne je oprávnená sa do súťaže zapojiť spôsobom uvedeným nižšie.

Registrácia do BONUS klubu: o vydanie BONUS karty je možné požiadať na ČS organizátora súťaže a následne sa do BONUS klubu zaregistrovať prostredníctvom:

 • vyplnenia písomnej prihlášky do BONUS klubu priamo na niektorej z ČS organizátora súťaže a odovzdaním vyplnenej prihlášky personálu ČS,
 • online registračného formulára na webovej stránke BONUS klubu v sekcii Registrácia. Bližšie sú podmienky registrácie upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach BONUS klubu.

5.2. Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa článku 3. tohto súťažného poriadku sa môže zapojiť do  súťaže nasledovným spôsobom:

 • zaregistruje svoju BONUS kartu prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke stastnyliter.sk v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto súťažného poriadku, a to:
  • vyplnením 16 miestneho čísla svojej BONUS karty,
  • udelením súhlasu s pravidlami súťaže a udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku,
  • potvrdením registračného formulára resp. jeho odoslaním po kliknutí na tlačidlo „Odoslať“ pod registračným formulárom,
  • potvrdením automatického validačného e-mailu, zaslaného na e-mailovú adresu účastníka súťaže  uvedenú v registračnom formulári.
 • nakúpi palivá EVO 95, EVO 100 Plus, EVO Diesel, EVO Diesel Plus, ECO+ AUTOPLYN (ďalej len „palivá“) na ktorejkoľvek ČS organizátora súťaže s použitím BONUS karty počas trvania súťaže. Pri nákupe (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe ČS organizátora súťaže predložiť BONUS kartu. Obsluha ČS načíta BONUS kartu, čím sa nákup palív automaticky priradí k registrovanej BONUS karte.

5.3. Jednu BONUS kartu je možné pre účely súťaže registrovať len raz. K uvedenej BONUS karte budú v prípade použitia BONUS karty pri nákupe automaticky priradené všetky palivá, nakúpené počas trvania súťaže (nie je potrebné registrovať jednotlivé nákupy).

5.4. Každý člen BONUS klubu, ktorý zaregistroval svoju BONUS kartu do súťaže spôsobom uvedeným v bode 5.2. tohto súťažného poriadku bude do súťaže zapojený každým nákupom palív s použitím svojej registrovanej BONUS karty. Za jeden nákup sa považuje nákup, na ktorý bol vydaný jeden pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient  (ďalej len „nákup“). Ak účastník uskutoční v jeden deň viac nákupov, bude do súťaže zaradený každý nákup zvlášť, tzn. účastník je zaradený do denného žrebovania toľkokrát, koľko nákupov uskutočnil.  

6. Výhry, žrebovanie a overenie výhercov

Žrebovanie

6.1. Žrebovanie bude prebiehať každý deň od 2. augusta 2020 do 14. septembra 2020 prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému. Do denného žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí v deň predchádzajúci dňu žrebovania uskutočnili nákup palív s použitím BONUS karty a zároveň boli v deň uskutočnenia nákupu registrovaní do súťaže podľa bodu   5.2. Každý deň sa vyžrebuje 1 výherca a 9 náhradníkov.

Výhry

6.2. Denná výhra:

 • 50,- € za každý 1 liter nakúpeného paliva EVO 95, EVO Diesel, ECO+ AUTOPLYN
 • 100,- € za každý 1 liter nakúpeného paliva EVO 100 Plus a EVO Diesel Plus.

6.3. Počet litrov tvoriacich základ pre výpočet dennej výhry sa určí podľa pokladničného dokladu, pričom sa počet litrov zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.

6.4. Maximálny základ pre dennú výhru je 50 litrov na jeden nákup. Maximálna hodnota dennej výhry je 5.000,- €.

6.5. Oznámenie výhercov bude prebiehať prostredníctvom zverejnenia v deň žrebovania:

 • na internetovej stránke stastnyliter.sk,
 • prostredníctvom oznamu vysielaného v rádiu Expres počas pracovných dní (pondelok až piatok) spravidla v časoch medzi 16.30 h a 17.00 h. Počas víkendov (sobota a nedeľa v časoch medzi 11.30 h a 12.00 h.

6.6. Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať údaje zadané účastníkom pri registrácii v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, ako aj počet natankovaných litrov, druh natankovaného paliva, hodnotu výhry,  miesto a čas uskutočnenia nákupu. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky s cieľom nahratia rozhovoru do oznamu vysielaného v rádiu Expres. Ak nebude možné výhercu týmto spôsobom telefonicky zastihnúť, alebo nebude možné uskutočniť nahrávku rozhovoru do oznamu vysielaného v rádiu Expres z iného dôvodu, budú vyššie uvedené údaje o výhercovi oznámené ich prečítaním vo vysielaní.

Overenie výhercov

6.7. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky a e-mailom na kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári do súťaže na internetovej stránke www.stastnyliter.sk. Kontaktovanie a overovanie výhercov bude zabezpečovať spoločnosť Elite Solutions, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyžrebovania výhercu s výnimkou prípadov, ak ešte nebola spracovaná prihláška výhercu do BONUS klubu (v tomto prípade bude výherca kontaktovaný bezodkladne po spracovaní jeho prihlášky). V prípade,  že bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

6.8. Po overení, že vyžrebovaný účastník splnil všetky podmienky súťaže, mu organizátor súťaže zašle e-mailom oznámenie o výhre a protokol o žrebovaní. Zároveň požiada výhercu o poskytnutie čísla bankového účtu vo formáte IBAN, na ktorý mu bude poukázaná výhra najneskôr do 30 dní od takéhoto oznámenia.

6.9. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať podľa bodu 6.7. tohto súťaženého poriadku do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi alebo rozhodnúť o prepadnutí výhry v prospech organizátora súťaže.

6.10. Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.

6.11. Výhry do súťaže poskytol organizátor súťaže.

6.12. Výhru je možné vyplatiť iba prevodom na bankový účet, ktorý poskytne výherca.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 2.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.   

7.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa do súťaže, ako aj údaje o nákupe palív potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku, číslo bankového účtu (IBAN) a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu7.1. tohto súťažného poriadku.  

7.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú, v súlade s Nariadením[2] a  Zákonom o ochrane osobných údajov[3] na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku.

7.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7.5. Osobné údaje budú spracúvané  za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 1. tohto súťažného poriadku.

7.6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.). 

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania interného a externého periodika podľa bodu 1.2. tohto súťažného poriadku, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.  

8. Všeobecné ustanovenia

8.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky,  a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke www.stastnyliter.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

8.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

8.4. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

8.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

8.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

8.7. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi.  Ak hodnota  výhry nepresiahne 350,- €, je od dane oslobodená.

Ak hodnota výhry presiahne hodnotu 350,- €, príjmy presahujúce sumu 350,- € sú predmetom dane z príjmu.

8.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

8.9. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.stastnyliter.sk počas celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 24.7. 2020

 

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[4].

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

 

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podrobnejšie sú jednotlivé práva uvedené tiež na internetovej stránke www.slovnaft.sk, O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.stastnyliter.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

 

[1] § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

[3] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

[4]  Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1
2
3

Registrácia do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť len držiteľ BONUS karty.
Prosím, zadajte číslo svojej BONUS karty:

Táto BONUS karta už bola zaregistrovaná do súťaže Šťastný liter. Každé vaše tankovanie uskutočnené od 1.8. do 13.9. 2020 bude automaticky zaradené do žrebovania. V prípade výhry vás budeme kontaktovať telefonicky.

Ak ste túto registráciu nevykonali vy a ste držiteľom BONUS karty, prosím, napíšte na info@stastnyliter.sk

Neplatné číslo BONUS karty: Prosím, uistite sa, že ste číslo zadali správne.

Dosiahli ste limit neúspešných pokusov. Prosím, skúste to znova o 5 minút.

Prosím, dokončite registráciu a vyplňte
nasledujúce údaje.

V prípade výhry vás budeme kontaktovať na uvedenom tel. čísle a prostredníctvom e-mailu.

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Obec:
Meno držiteľa BONUS karty:
Priezvisko držiteľa BONUS karty:

Vyplňené údaje budú doplnené, resp. aktualizované aj v rámci vášho profilu člena BONUS klubu.

Dokončenie registrácie

Ďakujeme. Na úspešné dokončenie registrácie bol na váš e-mail zaslaný overovací odkaz. Doručenie e-mailu môže trvať aj 15 minút.

Overenie je podmienkou na zaradenie do súťaže.

Zavrieť